好孕分享
好孕分享

好孕分享71: 由衷感謝

Dear黃醫師&生生不息團隊:

 

     由衷感謝您們讓我們圓夢,我們的Baby已經滿月了,也祝福所有到這來的夫妻們都能很快跟我們一樣,享受這超級興奮的喜悅!

                  新手爸媽

                  2011.05.14

回上一頁

追加JS